Friday, September 30, 2011द्यामय! द्या चहौं नहिं न्याय।