Thursday, August 25, 2011

Ved se Ramayan tak anant koti kalp adhyayan karke dekh lo yehi paoge ki Guru aur Bhagwan ek hi hai , atah, Guru sewa hi sarwashrestha lakshya hai.