Thursday, August 25, 2011

Manav deh mila, Guru mile, Sansar se prathak ho gaye,Sewa mili, itni Kripa karodo mein to kisi ek ko bhi nahi milti. Atah kshan kshan saavdhan raho.
- HAMARE PYARE SHREE MAHARAJJI.