Wednesday, September 11, 2013

अनुकूल चिंतन: उपासना ,प्रतिकूल चिंतन: नामापराध...........सदा याद रखो।

........श्री महाराजजी।