Saturday, August 24, 2013

गुरु करे उसे जिसे मिले श्याम श्यामा !
कान फुंक्वाने ते ना बने कभु कामा !!
श्याम श्यामा कहें गुरु भजो आठो यामा !
गुरु कहे आठो याम भजो श्याम श्यामा !!
----श्री महाराज जी।