Friday, July 26, 2013

मम शासक श्यामा जू, म पालाक श्यामा जू,
मम प्रेरक श्यामा जू, जय जय जय श्यामा जू ।

mama shasaka Shyama ju, mama palaka Shyama ju
mama preraka Shyama ju, jai jai jai Shyama ju

My governor is Shyama Ju; my nurturer is Shyama Ju.
My inspirer is Shyama Ju. All glories to Shyama Ju.
......SHRI MAHARAJ JI.