Tuesday, August 30, 2016

पिय प्यारी वृषभानुदुलारी, सोइ मम स्वामिनी श्यामा प्यारी।
तुम 'कृपालु ' सरकार हमारी,करहु कृपा अब हमरिहिं बारी।।

------ जगद्गुरु श्री कृपालुजी महाराज।